ပထမလေးလတာအတွင်း ယူနန်နှင့် “One Belt One Road” လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိနိုင်ငံများ၏ ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ ယွမ် ၄၈.၄၆ ဘီလီယံအထိရောက်ရှိ
2019-05-20 00:00 source:


၂၀၁၉ ခုနှစ် ပထမလေးလအတွင်း ယူနန်ပြည်နယ်နှင့်“One Belt One Road”လမ်းကြောင်း တစ်လျှောက်ရှိ နိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ ၄၈.၄၆ ဘီလီယံယွမ် ရှိပြီး ၇.၂ % မြှင့်တက်ခဲ့ကာ အလားတူကာလ ယူနန်ပြည်နယ် ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးပမာဏ၏ ၇၁.၄ % ရှိသည်။ 


အကောက်ခွန်စာရင်းဇယားများအရ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပထမလေးလအတွင်း ယူနန်ပြည်နယ်၏ ပြည်ပ ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ ၆၇.၈၆ ဘီလီယံယွမ် ဖြစ်ပြီး ယမန်နှစ် အလားတူကာလကထက် ၁၀.၁ % မြှင့်တက်ခဲ့သည်။ ပို့ကုန်ပမာဏမှာ ၂၈.၁၅ ဘီလီယံယွမ် ဖြစ်ပြီး ၂၅ % မြှင့်တက်ခဲ့ကာ သွင်းကုန် ပမာဏမှာ ၃၉.၇၁ ဘီလီယံယွမ် ဖြစ်ပြီး ၁.၅ % မြှင့်တက်ခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်မှုလိုငွေမမာဏမှာ ၁၁.၅၆ ဘီလီယံယွမ် ဖြစ်သည်။ ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးမှာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လျက်ရှိသည်။ 


သတိပြုစရာအချက်တစ်ချက်မှာ ပထမလေးလအတွင်း ယူနန်ပြည်နယ်သည် ၎င်း၏အဓိကဈေးကွက် များနှင့် ကုန်သွယ်မှုမှာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လျက်ရှိသည်။“One Belt One Road”လမ်းကြောင်း တစ်လျှောက်ရှိနိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ ၄၈.၄၆ ဘီလီယံယွမ် ရှိပြီး ၇.၂ % မြှင့်တက်ခဲ့သည်။


အသေးစိတ်အနေဖြင့် ယူနန်ပြည်နယ်နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ ၃၄.၅၈ ဘီလီယံယွမ် ရှိပြီး ၁၂ % မြှင့်တက်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှုမှာ ၁၈.၄၃ ဘီလီယံယွမ် ရှိပြီး ၁၄.၆ % မြှင့်တက်ခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှုမှာ ၃.၁ ဘီလီယံယွမ် ရှိပြီး ၉၀.၆ % မြှင့်တက်ခဲ့ သည်။ လာအိုနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှုမှာ ၂.၃၆ ဘီလီယံယွမ် ရှိပြီး ၁၅.၉ % မြှင့်တက်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန် တည်းတွင် လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုမှာ ၆.၄ ဘီလီယံယွမ် ရှိပြီး ၄၁.၈ % မြှင့်တက်ခဲ့ သည်။ ဟောင်ကောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနှင့် ကုန်သွယ်မှုမှာ ၄.၃၁ ဘီလီယံယွမ် ရှိပြီး ၃၂.၈ % မြှင့်တက်ခဲ့သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုမှာ ၂.၆၈ ဘီလီယံယွမ် ရှိပြီး ၁၈.၈ % မြှင့်တက် ခဲ့သည်။ 


ထို့အပြင် ပထမလေးလတွင် ယူနန်၏ ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးတွင် သွင်းကုန်ပါဝင်မှုအချိုးမှာ ပိုမိုမြှင့်တက် လာခဲ့ပြီး နယ်စပ်နေပြည်သူများ၏ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ကုန်သွယ်ရေးမှာ ပုံမှန်တိုးတက်ခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်နှင့် စက်ပစ္စည်း၊ လယ်ယာထုတ်ကုန်၊ ဓါတ်မြေသြဇာ အစရှိသည့် အဓိကပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ တင်ပို့မှုမှာ မြှင့်တက်ခဲ့ပြီး တွင်းထွက်သတ္တုပစ္စည်း တင်သွင်းမှုမှာ သိသိသာသာ ကျဆင်းခဲ့သည်။ သစ်သီးဝလံ တင်သွင်းမှုမှာ လျင်မြန်စွာ တိုးတက်ခဲ့သည်။


ကိန်းဂဏန်းဖော်ပြချက်များအရ ပထမလေးလတွင် ယူနန်တစ်ပြည်နယ်လုံး၏ သမရိုးကျ ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်ပမာဏမှာ ၄၅.၀၃ ဘီလီယံယွမ် ဖြစ်ပြီး ၂၀.၁ % မြှင့်တက်ခဲ့ကာ အလားတူကာလ ယူနန်ပြည်နယ် ပြည်ပကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏ ၆၆.၄ % ဖြစ်သည်။ နယ်စပ်နေပြည်သူများ၏ တစ်ပိုင် တစ်နိုင်ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ ၁၀.၁၂ ဘီလီယံယွမ်ဖြစ်ပြီး ၁၂.၁ % မြှင့်တက်ခဲ့သည်။ ယူနန်ပြည်နယ်၏ လျှပ်စစ်နှင့်စက်ပစ္စည်း တင်ပို့မှုမှာ ၈.၄၈ ဘီလီယံယွမ် ရှိပြီး ၁၇.၈ % မြှင့်တက်ခဲ့သည်။ လယ်ယာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း တင်ပို့မှုမှာ ၇.၅ ဘီလီယံယွမ် ရှိပြီး ၁၂.၁ % မြှင့်တက်ခဲ့သည်။ ဓါတ်မြေသြဇာတင်ပို့မှု မှာ ၂.၇၄ ဘီလီယံယွမ် ရှိပြီး ၂၈.၃ % မြှင့်တက်ခဲ့သည်။ တွင်းထွက်သတ္တုတင်သွင်းမှုမှာ ၈.၄၆ ဘီလီယံ ယွမ် ရှိပြီး ၁၁.၄ % ကျဆင့်းခဲ့သည်။ သစ်သီးဝလံတင်သွင်းမှုမှာ ၁.၆၃ ဘီလီယံ ယွမ် ဖြစ်ပြီး ၃ ဆ မြှင့်တက်ခဲ့သည်။ (China News)